PL GB

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
 

Administratorem Danych Osobowych jest:
INS-EL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Brzezińska 4, (92-103 Łódź).
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
dpo@ins-el.com.pl
 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. zawarcia i wykonywania zamówienia – na podstawie art. 6(b) RODO,
  2. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających 
z prawa podatkowego – na podstawie art. 6(c) RODO.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:
przekazywaniu informacji marketingowych – na podstawie art. 6(f) RODO.
 

Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. Poczta Polska
  2. przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie
  3. w przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzane przez przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie zapewniające realizację zamówienia 
w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi
W przypadku złożenia zamówienia, dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, 
w którym wystawiona była ostatnia faktura.
 

Podanie Państwa danych osobowych jest
Dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. W przypadku wystawienia faktury dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.
 

Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

  1. brak możliwości wykonania zamówienia,
  2. brak możliwości wystawienia faktury.

 

Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Administrator Danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani.
 

*RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).